وفابورس
1399/09/05
09:54
#تکنار تا وقتی خط روند رو نشکنه نگهدارید و حد ضرر زیر خط روند

#تکنار تا وقتی خط روند رو نشکنه نگهدارید و حد ضرر زیر خط روندانتهای خبر

0
0