پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
16:40
♦️تلف شدن هزاران قطعه ماهی در ماهشهر محیط زیست: 🔹به خاطر افزایش دما و کاهش اکسیژن است نماینده مجلس: 🔹علت حادثه، وجود چند برابر حد مجاز ماده نی...

♦️تلف شدن هزاران قطعه ماهی در ماهشهرمحیط زیست:


🔹به خاطر افزایش دما و کاهش اکسیژن استنماینده مجلس:


🔹علت حادثه، وجود چند برابر حد مجاز ماده نیترات آمونیوم در آب دریاچه نمک استجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tve


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0