سهام سودآور
1399/03/24
08:24
توقف نمادهای: #دعبید ،#پارس ،#شپارس ،#دامین و #سصوفی ( افشای اطلاعات با اهمیت گروه (الف)) . بازگشایی حداکثر تا دو روز معاملاتی بعد و بدون محدودیت...

توقف نمادهای:


#دعبید ،#پارس ،#شپارس ،#دامین و #سصوفی ( افشای اطلاعات با اهمیت گروه (الف)) . بازگشایی حداکثر تا دو روز معاملاتی بعد و بدون محدودیت نوسان


#ولغدر ،#ونوین ،#فسرب ،#خگستر و #ثنوین (افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب) . بازگشایی حداکثر تا ۲ روز کاری بعد و با محدودیت دامنه نوسان .


#ناظر


انتهای خبر

0
0