تحلیل کاربردی هلالات
1399/11/13
18:09
#خودروسازی وقت آن رسیده تا صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری رها شود. فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت آزاد اگر صرف تسویه بدهی های بانکی این صنعت میشد...

#خودروسازیوقت آن رسیده تا صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری رها شود. فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت آزاد اگر صرف تسویه بدهی های بانکی این صنعت میشد امروز شاهد پلتفورم های به روز بودیم.این صنعت سهامداران و کارگران متعددی دارد. منفعت قشر عظیمی از مردم ایران در گرو پایان رانت عظیم صنعت خودرو است.

انتهای خبر

0
0