تکسهم ۹۸
1399/10/07
09:07
در روند امروز جریان معاملات همچنان تقاضا تمایل به گروه های کوچک بازار دارد

در روند امروز جریان معاملات همچنان تقاضا تمایل به گروه های کوچک بازار داردانتهای خبر

0
0