نوآوران امین
1399/12/05
12:45
پالایش نفت تبریز (#شبریز) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تحلیل بیشتر در: @...

پالایش نفت تبریز (#شبریز)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0