پارسیس تحلیل
1399/11/10
13:00
" #ماهانه #کشرق گزارش ماهانه کشرق نشان میدهد که در دی 1399 موفق به فروش 13 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 67 درصدی داشته است...

" #ماهانه #کشرقگزارش ماهانه کشرق نشان میدهد که در دی ۱۳۹۹ موفق به فروش ۱۳ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۸۱ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0